Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  (versie 04/2023)


Art.1 TOEPASSING & AANVAARDING 

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere door Tov Shop uitgebrachte aanbieding, offerte, overeenkomst of levering van producten en/of diensten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Tov Shop en de koper/klant, zijn de (inkoop)voorwaarden van de klant niet van toepassing, ook niet naast of in aanvulling van deze algemene voorwaarden. De koper aanvaardt dat hij nooit een stilzwijgende aanvaarding van zijn eigen (inkoop)voorwaarden door Tov Shop zal kunnen inroepen.

2 Een overeenkomst betreft niet alleen iedere rechtstreekse verkoop aan de koper/klant (bv in een vestiging van Tov Shop of via homeparty), maar tevens iedere verkoop op afstand.

3 Door het plaatsen van een bestelling alsook het gebruik van de website www.TovShop.be aanvaardt de klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze algemene voorwaarden. De overeenkomst tussen Tov Shop en de koper/klant komt tot stand op het ogenblik dat de koper/klant het aanbod door Tov Shop aanvaardt. Als de koper/klant dit via elektronische weg doet, zal Tov Shop onverwijld via elektronische weg de ontvangst bevestigen van het aanbod.

4 Elke afwijking van deze algemene voorwaarden wordt slechts aanvaard mits schriftelijk akkoord van Tov Shop.

5 Met “Tov Shop” wordt bedoeld: Tov Shop, dat deel uitmaakt van TOV Business Group vof, Dijk 83, 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver, België; telefoonnummer: +32(0)468.483.938; email: info@TovShop.be; ondernemingsnummer: 0645.801.353; BTW nummer: BE 0645.801.353 (RPR Antwerpen).


Art.2 WIJN EN ANDERE ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

1 Tov Shop verkoopt enkel wijn en andere alcoholhoudende dranken aan personen van 18 jaar of ouder. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden houdt in dat de klant/koper bevestigt 18 jaar of ouder te zijn.

2 Het aanbod van wijn en andere alcoholhoudende dranken kan op elk ogenblik door Tov Shop aangepast, aangevuld of verwijderd worden zonder dat hiervoor een voorafgaande melding voor noodzakelijk is.


Art.3 PRIJZEN EN AANBOD

1 Al onze prijzen op de website zijn steeds uitgedrukt in Euro en gelden per product. Indien één prijs zou gelden voor meerdere producten samen (voordeelpakket, cadeaupakket,…), dan zal dit altijd ondubbelzinnig op de website vermeld worden.

2 Al onze prijzen zijn steeds inclusief BTW.

3 Wanneer de koper/klant vragen heeft over bv aanbod, prijs, maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie, verzoeken wij de koper/klant steeds vooraf contact op te nemen met Tov Shop via e-mail op info@TovShop.be of telefonisch op het nummer +32(0)468.483.938.

4 Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Tov Shop (bv bij ernstig vermoeden van misbruik of kwade trouw van de koper/klant, bij uitputting van de voorraad, bij vaststelling van een ongeldig of onjuist aanbod, bij overmacht,…). Tov Shop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

5 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of andere taksen. In afwijking van het voorgaande kan Tov Shop goederen of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Tov Shop geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden dan bij het aanbod vermeld.

6 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. 

7 De klant kan gevraagd worden bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten ten laste te nemen. In dat geval zal het bedrag aan de klant worden meegedeeld voordat de klant zijn/haar aankoop definitief plaatst.


Art.4 VEILIGHEID EN PRIVACY

1 Tov Shop geeft de garantie dat persoonlijke en financiële gegevens van zijn klanten in alle veiligheid worden behandeld. Tov Shop verbindt er zich toe de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonlijke gegevens, te respecteren. Overeenkomstig dezelfde wet heeft de klant het recht toegang te verkrijgen tot zijn/haar persoonlijke gegevens en om deze te wijzigen onder de rubriek "Mijn Account".

2 Tov Shop zal nooit persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoon aan derden verkopen, verhuren of distribueren.

3 De klant heeft tevens de mogelijkheid om zich aan te melden om onze nieuwsbrief te ontvangen. Indien u van onze mailinglist wenst verwijderd te worden kan dit op eenvoudig verzoek door een e-mail te sturen aan info@TovShop.be met vermelding van "verwijder uit mailinglijst" in de onderwerpregel.

4 Indien de klant niet intekent op onze nieuwsbrief, zal Tov Shop alleen uw gegevens (e-mail en telefoonnummer) gebruiken om met u in contact te treden met betrekking tot vragen over leveringen.

5 Uw persoonsgegevens worden door Tov Shop, dat deel uitmaakt van TOV Business Group vof, Dijk 83, 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver, België; telefoonnummer: +32(0)468.483.938; email: info@TovShop.be; ondernemingsnummer: 0645.801.353; BTW nummer: BE 0645.801.353 (RPR Antwerpen) verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@TovShop.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

6 Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u in de “privacy en cookie policy” van Tov Shop. U vindt deze op www.TovShop.be/Privacy.


Art.5 VERZENDING EN LEVERING

A. Op een door de koper gekozen adres

1 Bestelde producten worden meestal binnen 5 werkdagen verzonden indien onmiddellijk leverbaar uit voorraad. Tov Shop zal alles in het werk stellen om niet uit voorraad leverbare producten aan de klant te versturen binnen een termijn van 30 dagen, overmacht uitgezonderd. Levering na 30 dagen geeft geen recht op verbreking van de overeenkomst, noch recht op schadevergoeding ten voordele van de koper/klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Tov Shop behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te verrichten.

2 Levering gebeurt door aanbieding van de producten aan het door de klant opgegeven afleveradres. Indien de klant de producten niet in ontvangst kan nemen, om gelijk welke reden ook (bv het foutief opgeven van een afleveradres), komen alle mogelijke daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper/klant. Het risico van verlies, beschadiging en of vernietiging van de producten gaat over op de koper/klant (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) op het ogenblik van aflevering.

B. Door afhaling op de maatschappelijke zetel of op een vestigingsadres van Tov Shop

1 Het tijdstip waarop de producten kunnen afgehaald worden, wordt afzonderlijk meegedeeld aan de koper/klant. 

2 Het bestelde product blijft gedurende dertig (30) dagen beschikbaar voor afhaling. Indien het product niet wordt afgehaald na dertig (30) dagen, zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn en de betaalde koopprijs zal ingehouden worden door Tov Shop bij wijze van forfaitiare schadevergoeding voor de verbreking van de overeenkomst.


Art.6 OVERMACHT

1 Tov Shop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een onvoorzienbare gebeurtenis onafhankelijk van haar wil. Overmacht houdt onder andere in, maar is niet beperkt tot, oorlog, staking, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite zoals, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of derden,…

2 In elk geval van overmacht kan door de koper geen schadevergoeding worden bedongen.


Art.7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1 Alle bestelde artikelen blijven het uitsluitend eigendom van Tov Shop tot op het ogenblik van volledige betaling, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsintresten en vergoedingen.

2 De koper/klant aanvaardt dat hij alle risico's wegens verlies of beschadiging van de geleverde goederen draagt vanaf het ogenblik dat de goederen aan hem geleverd zijn en dit ongeacht wie op dat ogenblik eigenaar van de goederen is.

3 Bij niet-betaling behoudt Tov Shop zich het recht voor de producten terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper/klant.

4 De koper/klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Tov Shop te wijzen, bv aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde producten beslag zou komen leggen.

5 Tov Shop behoudt zich een retentierecht voor in geval van een onbetaald gebleven factuur.


Art.8 BETALING

1 Bij iedere rechtstreekse verkoop is de factuur betaalbaar op onze zetel te 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver, Dijk 83 of op een vestiging van Tov Shop, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. Elke klacht betreffende een factuur dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief met kopie per e-mail te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.

2 Bij iedere verkoop op afstand aanvaarden wij voorafbetaling met bankoverschrijving (online banking) binnen Europa, VISA, Master Card, Maestro, Ideal, PayPal.  Betalingen per cheque of postwissel worden niet aanvaard.

3 Indien voor betaling met creditcard wordt gekozen, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Tov Shop is geen partij in de relatie tussen de koper/klant en de kaartuitgever.

4 Tov Shop heeft het recht om zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte te stellen of de koper/klant aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsook van andere factoren die van belang zijn om een overeenkomst met de koper/klant aan te gaan. Tov Shop behoudt zich het recht voor om bepaalde bestellingen of aanvragen te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5 Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Tov Shop beschikt, is de koper/klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de koper/klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

6 Tov Shop behoudt zich het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van koper/klant op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de koper/klant te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat Tov Shop kan laten gelden.


Art.9 ANNULATIE

1 De klant kan de geplaatste bestelling kosteloos annuleren door nog dezelfde werkdag een mail te sturen aan klantendienst@TovShop.be. Indien annulatie wordt gevraagd de dag na de bestelling, zal Tov Shop de nodige stappen nemen om te voorkomen dat de bestelling verzonden wordt. Indien verzending van de producten niet kan voorkomen worden, is de klant gehouden tot betaling van alle retourkosten.

2 Bestellingen die 's nachts of tijdens het weekend werden geplaatst, kunnen kosteloos geannuleerd worden voor het einde van de eerstvolgende werkdag.


Art.10 RETOURZENDINGEN

1 Wij doen er alles aan om u als klant via onze website zo goed mogelijk te informeren. Klanten die via de website kopen hebben het recht de overeenkomst te herroepen gedurende 14 kalenderdagen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na de levering van het goed. De klant zal hiertoe schriftelijk (per post of email) of via het retourformulier een kennisgeving verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen (zie hiervoor ook Art 18).

2 Tijdens de herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij/zij zal het goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het goed wenst te behouden.

3 Indien de klant van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het goed met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen (na de dag waarop de klant zijn/haar beslissing tot herroeping meedeelt) aan Tov Shop terugzenden, conform de door Tov Shop verstrekte instructies.

4 Indien de klant gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, zijn de kosten van terugzending voor rekening van de klant. Deze kosten kunnen gemiddeld tot €20,00 bedragen.  Bij terugzending van goederen draagt de klant het risico voor beschadiging of verlies. Ook de bewijslast voor correcte uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

5 Indien de klant een deel of het totaal van de aankoopprijs en de aan de aankoop verbonden kosten al betaald heeft, zal Tov Shop dit bedrag zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Tov Shop behoudt zich het recht voor om te wachten met terugbetaling totdat Tov Shop de goederen effectief heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij/zij de goederen effectief heeft teruggezonden.

6 Indien de verpakking tijdens de verzending werd beschadigd, heeft u het recht om de zending te weigeren indien u kunt vaststellen dat de inhoud beschadigd is. Indien het geleverde product beschadigd is, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via klantendienst@TovShop.be. Tov Shop zal in dit geval het beschadigde product kosteloos vervangen. De kosten voor de terugzending zijn in deze gevallen voor rekening van Tov Shop.

7 Bij terugzending van wijn of andere alcoholhoudende dranken worden enkel ongebroken en ongeschonden flessen in de originele verpakking teruggenomen. Zoals gezegd draagt de klant het risico voor beschadiging of verlies bij terugzending.

8 Om hygiënische redenen kunnen wij cosmetische producten met geopende verpakking (al dan niet gebruikt) onder geen enkele voorwaarde terugnemen. Dit geldt ook voor andere verzegelde producten die omwille van gezondheidsredenen of hygiëne niet teruggezonden kunnen worden eens ze geopend zijn of na het verbreken van het zegel of verwijderen van de verzegelde verpakking. 

9 Bovendien kan de klant geen aanspraak maken op het herroepingsrecht in geval van volgende overeenkomsten (indien Tov Shop dit duidelijk in het aanbod of voor het sluiten van de overeenkomst heeft gemeld):


* i.v.m. diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;

* i.v.m. goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;

* i.v.m. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken;

*i.v.m. dagbladen, tijdschriften en magazines;

* i.v.m. weddenschappen en loterijen;

* i.v.m. alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst maar waarvan de levering maar kan plaatsvinden na 30 dagen indien de werkelijke waarde afhangt van schommelingen op de markt;

* i.v.m. diensten van logies, transport, restauratie en vrije tijd die een specifieke uitvoeringsdatum of –periode hebben.


Art.11 WETTELIJKE GARANTIE EN KLACHTENPROCEDURE

1 De klant beschikt over een wettelijke garantie van 2 jaar op goederen gekocht bij Tov Shop. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen aan de eerste eigenaar. Gedurende deze periode verbindt Tov Shop zich ertoe het gebrekkige goed (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. De kosten van terugzending van het gekochte goed blijven ten laste van de koper/klant met uitzondering van de bepalingen in art.10.6.  Tov Shop behoudt zich het recht voor om het goed om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant.  Het in ontvangst nemen van de producten door de koper/klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

2 Om een beroep te doen op een garantie, moet de klant het aankoopbewijs/orderconfirmatie of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

3 De garantie is nooit van toepassing op gebreken die o.a. ontstaan of verergeren ten gevolge van ongelukken, nalatigheid, valpartijen, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, niet-naleving van gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik. De garantie is evenmin van toepassing op goederen met een kortere levensduur of in geval van tussenkomst door een niet door Tov Shop aangewezen derde.

4 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Tov Shop, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klachten dienen verstuurd te worden via het klachtenformulier beschikbaar op de website, of via het email adres klantendienst@TovShop.be, het telefoonnummer +32(0)468.483.938 of per post op het volgende adres : Tov Business Group, Dijk 83 , 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver, België. Klachten zullen in de mate van het mogelijke binnen een week beantwoord worden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Tov Shop binnen een redelijke termijn antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Art.12 INTELLECTUELE EIGENDOM

1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de goederen, diensten en/of de website van Tov Shop berusten bij Tov Shop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Deze mogen uitstluitend met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Tov Shop worden gebruikt.


Art.13 AANSPRAKELIJKHEID

1 Tov Shop is niet aansprakelijk voor menselijke schade en/of bedrijfs- en/of indirecte- of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van inkomsten en verlies van kans), die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de verkochte producten.

2 Tov Shop is in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan een computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of gebruik van de website, of het downloaden van materiaal van de website.

3 Tov Shop is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van overmacht, fouten en/of nalatigheden van de koper/klant en zijn juridische dan wel feitelijk aangestelde, of enige andere externe oorzaak.

4 Iedere contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van Tov Shop is steeds beperkt tot het bedrag dat door de koper/klant effectief betaald werd voor de betrokken bestelling, exclusief BTW, zonder rekening te houden met de oorzaak en de omvang van de schade.


Art.14 DIVERSE BEPALINGEN

Bewijs : De koper/klant aanvaardt dat electronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Deelbaarheid : Indien een artikel van deze algemene voorwaarden wordt ongeldig, onwettig of nietig verklaard, zal dit de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de overige artikelen op geen enkele wijze aantasten. 

Verzaking : Het feit dat Tov Shop nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover Tov Shop krachtens onderhavige algemene voorwaarden beschikt en verhindert Tov Shop niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen. 

Wijziging algemene voorwaarden : Tov Shop behoudt zich ten allen tijde het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De algemene voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien daar expliciet naartoe wordt verwezen. 

Risico’s internet : De koper/klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van het internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is de koper/klant bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De koper/klant aanvaardt dat Tov Shop niet aansprakelijk kan zijn voor enige schade, door het gebruik van de website van Tov Shop of internet, als gevolg van voormelde risico’s. 


Art.15 CADEAUBON

1 Cadeaubonnen kunnen besteld worden via de webshop en eventueel afgehaald worden op onze zetel te 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver, Dijk 83 of op een vestiging van Tov Shop. Wanneer een cadeaubon besteld wordt via de webshop, wordt deze verstuurd via pakket verzending indien deze niet door de koper/klant wordt afgehaald.

2 Aangekochte cadeaubonnen kunnen enkel via de webshop worden ingeruild. 

3 Alle in de webshop aangeboden producten kunnen gekocht en betaald worden door gebruik te maken van een Tov Shop Cadeaubon. 

4 Indien het aankoopbedrag hoger ligt dan de waarde van de cadeaubon, dient de koper/klant het verschil bij te betalen. Indien de bestelling gedaan wordt via de webshop, dient de bijbetaling te gebeuren via één van de voorgestelde mogelijkheden. De aangekochte goederen worden slechts verzonden van zodra de volledige betaling werd ontvangen. Indien het bedrag van de cadeaubon groter is dan het bedrag van het aangekochte artikel, zal de klant/koper het verschil kunnen ontvangen via een nieuwe cadeaubon. In dit geval blijft de uiterlijke vervaldatum van de initiële cadeaubon behouden. 

5 Cadeaubonnen zijn nooit inwisselbaar tegen geld. 

6 De geldigheid van de Tov Shop Cadeaubon is 24 maanden te rekenen vanaf de 1ste van de maand volgend op de maand van aankoop.


Art.16 GESCHILLEN

1 Elk geschil betreffende de verkoop of levering van producten door Tov Shop aan de klant, deze overeenkomst, de uitvoering of de interpretatie ervan dat niet tussen partijen onderling kan worden geregeld, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

2 Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een bevoegde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link.  U kan tevens een beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link.

3 In elk geval behoudt Tov Shop zich het recht voor geschillen uitsluitend aan de bevoegde rechtbanken (zie Art.16.1) voor te leggen.


Art.17 FORMULIER VOOR HERROEPING

1 U kan, om gebruik te maken van uw recht op herroeping, ook onderstaand formulier invullen en eventueel samen met de bestelling terugsturen.


Modelformulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)


Aan : Tov Shop (onderdeel van TOV Business Group vof), Dijk 83, 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver, België, België; telefoon : +32(0)468.483.938; e-mail : klantendienst@tovshop.be, ondernemingsnummer : 0645.801.353; BTW nummer : BE 0645.801.353.


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) : 


Besteld op (*)/Ontvangen op (*) : ____ / ____ / ________


Naam/Namen consument(en) :


Adres consument(en) :


Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) :


Datum : ____ / ____ / ________


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Afdrukken

Heeft u een vraag?