Terugzendbeleid

pdf downlaod Retourformulier

Zie hiervoor ook art.10 van onze algemene voorwaarden.

 1. Wij doen er alles aan om u als klant via onze website zo goed mogelijk te informeren. Klanten die via de website kopen hebben het recht de overeenkomst te herroepen gedurende 14 kalenderdagen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na de levering van het goed. De klant zal hiertoe schriftelijk (per post of email) of via het retourformulier (zie onderaan deze pagina) een kennisgeving verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen.  
 2. Tijdens de herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij/zij zal het goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het goed wenst te behouden.  
 3. Indien de klant van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het goed met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen (na de dag waarop de klant zijn/haar beslissing tot herroeping meedeelt) aan Tov Shop terugzenden, conform de door Tov Shop verstrekte instructies.  
 4. Indien de klant gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, zijn de kosten van terugzending voor rekening van de klant. Deze kosten kunnen gemiddeld tot €20,00 bedragen.  Bij terugzending van goederen draagt de klant het risico voor beschadiging of verlies. Ook de bewijslast voor correcte uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. 
 5. Indien de klant een deel of het totaal van de aankoopprijs en de aan de aankoop verbonden kosten al betaald heeft, zal Tov Shop dit bedrag zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Tov Shop behoudt zich het recht voor om te wachten met terugbetaling totdat Tov Shop de goederen effectief heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij/zij de goederen effectief heeft teruggezonden. 
 6. Indien de verpakking tijdens de verzending werd beschadigd, heeft u het recht om de zending te weigeren indien u kunt vaststellen dat de inhoud beschadigd is. Indien het geleverde product beschadigd is, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via klantendienst@TovShop.be. Tov Shop zal in dit geval het beschadigde product kosteloos vervangen. De kosten voor de terugzending zijn in deze gevallen voor rekening van Tov Shop. 
 7. Bij terugzending van wijn of andere alcoholhoudende dranken worden enkel ongebroken en ongeschonden flessen in de originele verpakking teruggenomen. Zoals gezegd draagt de klant het risico voor beschadiging of verlies bij terugzending. 
 8. Om hygiënische redenen kunnen wij cosmetische producten met geopende verpakking (al dan niet gebruikt) onder geen enkele voorwaarde terugnemen. Dit geldt ook voor andere verzegelde producten die omwille van gezondheidsredenen of hygiëne niet teruggezonden kunnen worden eens ze geopend zijn.  
 9. Bovendien kan de klant geen aanspraak maken op het herroepingsrecht in geval van volgende overeenkomsten (indien Tov Shop dit duidelijk in het aanbod of voor het sluiten van de overeenkomst heeft gemeld):  
   • i.v.m. diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn; 
   • i.v.m. goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen; 
   • i.v.m. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken; 
   • i.v.m. dagbladen, tijdschriften en magazines; 
   • i.v.m. weddenschappen en loterijen; 
   • i.v.m. alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst maar waarvan de levering maar kan plaatsvinden na 30 dagen indien de werkelijke waarde afhangt van schommelingen op de markt; 
   • i.v.m. diensten van logies, transport, restauratie en vrije tijd die een specifieke uitvoeringsdatum of –periode hebben.  


FORMULIER VOOR HERROEPING


pdf download Retourformulier     Algemene Voorwaarden     Privacy- & Cookiebeleid     Webwinkel     Support
Heeft u een vraag?